OUR VISION
money
สร้างรายได้เข้าประเทศด้วย WELLNESS ECONOMY
people
ช่วยธุรกิจในแต่ละชุมชน (LOCAL BUSINESS) สร้างรายได้ ด้วยการเข้าสู่ธุรกิจ WELLNESS 
heart
สร้างสุขภาพดี ให้คนไทยและคนทั่วโลก
sec2bg
star1
เราเชื่อว่า “การเข้าถึง” สินค้าและบริการด้านสุขภาพ ทําให้คนไทยและคนทั่วโลกสุขภาพดี
star2
เราเช่ือว่า การสร้าง “LOCAL DESTINATION” เพื่อการมี สุขภาพท่ีดี จะเพิ่มรายได้ที่มากข้ึนไปหลายเท่า
star3
และเราเชื่อว่า การสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ “HEALTH WISDOM” เป็นพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งท่ียืนยาว
OUR PLATFORMS
4 แพลตฟอร์ม ที่ทําให้ สุขภาพ
ความรู้ และ การท่องเที่ยวสร้างรายได้ ให้กับคนไทย และประเทศไทย อย่างยั่งยืน
frame1
แพลตฟอร์ม
ด้านสุขภาพ
เข้าสู่เว็บไซต์frame1
frame1
แพลตฟอร์ม
Legendsiam Pattaya
เข้าสู่เว็บไซต์frame1
frame1
แพลตฟอร์ม
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เข้าสู่เว็บไซต์frame1
frame1
แพลตฟอร์ม
การให้ความรู้ด้านสุขภาพ
เข้าสู่เว็บไซต์frame1
seamb
pin1
ในปี 2566 คาดว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาไทยประมาณ
22 ล้านคน มีแนวโน้มรายได้เติบ
โตต่อเนื่อง ตลาดWellnessของ
ประเทศไทยจะโตถึง 2.5 หมื่น
ล้านบาท
pin1
ในปี 2565 นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มารักษาตัวในประเทศไทยจํานวน
10.5 ล้านคน และประมาณการ
ราย ได้ในส่วน "การท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์" มีมูลค่า 1.9 หมื่นล้าน
pin1
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการ
แพทย์ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง
8.1% ต่อปี และภายในปี 2573
ประเทศ จะกลายเป็น Medical
Tourism Hub อย่างแท้จริง
ECO-SYSTEMeco
slide1
slide2
slide3
leftright
มาร่วมเติบโตในธุรกิจแห่ง
WELLNESS ไปด้วยกัน
ไม่ใช่แค่คุณที่เติบโต
ประเทศไทยก็เติบโต
เพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเข้าประเทศจาก
การ สร้าง Health Wisdom
เพื่อให้คนไทยมีความรู้ด้าน
สุขภาพ และขายสินค้าได้
สร้างรายได้ให้ธุรกิจชุมชน
ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการ,
ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ให้กับ คอมมูนิตี้ แต่ละจังหวัด
ส่งออกสินค้าและบริการด้าน
สุขภาพ ในมุมของ Soft Power
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย